Nowatorska technologia wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy

Nr wniosku o dofinansowanie: RPLB.01.01.00-08-0001/18
Źródło finansowania projektu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje
Działanie 1.1. Badania i innowacje

Wartość projektu:
7 901 076,84

Kwota dofinansowania:
3 800 663,54

Okres realizacji:
14.01.2019 – 13.07.2021

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej, małoskalowej technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji z wykorzystaniem procesu zgazowania biomasy stałej. Planowane szerokie wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej Beneficjenta przyczyni się do realizacji przez Polskę unijnych zobowiązań w zakresie założonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto oraz przepisów dotyczących norm jakości powietrza.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020